Platby za ubytovanie 

Prevádzkovateľ budovy je oprávnený pri rezervácii pobytu žiadať od záujemcu zaplatenie rezervačného poplatku vo výške 50 % z ceny za ubytovanie a služby s ním spojené. Záujemca má však aj možnosť, podľa svojho uváženia uhradiť pri rezervácii plnú cenu za ubytovanie a služby s ním spojené.

Miestne poplatky

V súlade s platným VZN č.5/2014 o miestnych daniach mesta Kysuckého Nového Mesta je záujemca o ubytovanie povinný uhradiť turistický poplatok vo výške 0,50 €/noc/osoba. Hradí sa pri skončení pobytu.

Poplatok neplatia držitelia preukazu ZŤP/S a osoby s prechodným pobytom v ubytovacom zariadení. Poplatok s 50 % zľavou platia osoby vo veku nad 65 rokov, sprievodcovia osôb, ktoré sú držiteľom preukazu ZŤP/S a držitelia preukazu ZŤP.

Storno podmienky

V prípade zrušenia rezervácie má prevádzkovateľ právo požadovať od záujemcu storno poplatok vo výške rezervačného poplatku alebo v prípade že záujemca uhradil pri rezervácii plnú cenu za ubytovanie, 50 % tejto sumy.

V prípade ak nebol ešte rezervačný poplatok uhradený, má Prevádzkovateľ právo žiadať dodatočné zaplatenie storno poplatku od ubytovaného.